I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между :

"ТРИБАЛ ФИШИНГ" ЕООД - ЕИК 205938020, с адрес на управление гр. Хасково , ул. Захари Стоянов 86, собственик и оператор на ел. магазин tribal-fishing.com и потребителите (клиенти, ползватели), на електронния магазин (сайт)

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "ТРИБАЛ ФИШИНГ" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Хасково ул. Захари Стоянов 86

2. Данни за кореспонденция: гр. Хасково , ул. Добруджа 63 - Магазин Трибал Фишинг

email: office@tribal-fishing.com, тел: 0884040704

3. Вписване в публични регистри: ЕИК 205938020

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 3. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на

адрес в Интернет tribal-fishing.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

(2) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(3) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

(4) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(5) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

(6) Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(7) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(8) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. (1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използвайки интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес tribal-fishing.com, валиден адрес на електронна поща /имейл адрес/, телефон или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация на Потребителски профил или при попълване на данните при поръчка, в случай че покупката се извършва без регистрация в сайта. 

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва един от следните способи: като регистрира потребителски профил в сайта или без регистрация – директно да премине към избор и поръчка на определен артикул. 

Чл. 8. (1) Да се регистрира на сайта. В този случай Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп и да попълни отбелязаните с червена звезда полета от формата за регистрация на нов Потребителски профил. С него ще получи възможност да извършва по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в tribal-fishing.com

стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следи по-лесно тяхната цена, да оставя коментари в сайта, да се възползва от специални промо предложения и т.н. При регистрацията, с отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, приема ги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа. 

Чл. 9. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

Чл. 10 (1) . Ползвателят може без да регистрира свой Потребителски профил на интернет сайта, да премине направо към желаната стока и да направи поръчка за нейното закупуване, попълвайки всички необходими данни за всеки един случай по отделно. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 11. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: tribal-fishing.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в Потребителския профил на Ползвателя, а в случай че не е използван такъв – това са данните попълвани при всяка една отделна поръчка, направена по чл. 10, ал.1 от ОУ. 

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителски профил на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) В случай че Ползвателят няма регистриран Потребителски профил или не е използвал съществуващ и продажбата се осъществява при условията на Чл. 10, ал.1 от ОУ, Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на  отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресанти имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

Чл. 12 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:

Извършване на регистрация / създаване на Потребителски профил и извършване на поръчка. Информацията и историята се запазват.

Влизане в системата и поръчка без регистрация. В този случай не се записва и пази информацията на Потребителя.

Бърза поръчка. При този начин Потребителя заявява желание за поръчка след което служител се свързва с него и се доуточняват детайлите. 

Чл. 13. (1) След потвърждаването на поръчката от Ползвателя по чл.12 същата постъпва автоматично като заявка в системата на Доставчика, който уведомява първия, за този факт чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя електронен пощенски адрес при регистрацията му на Потребителски профил или на този посочен при извършване на поръчката в случай че същата е извършена при условията на Чл. 10 (1), като това уведомление съдържа потвърждение на  информацията за основните параметри на поръчаното – вид, модел, цена и количество на стоката, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация. В това електронно писмо се посочва и че предстои задължително телефонно обаждане от страна на Доставчика за верификация на Ползвателя и поръчката на телефонния номер предоставен предварително от Потребителя.

(2) След действията по горната алинея, в случай че не бъде констатирана нередност или някакво разминаване в личността на Ползвателя или на основните характеристики на стоката и Доставчикът не е в невъзможност да изпълни поръчката, Доставчикът изпраща второ електронно съобщение на електронния пощенски адрес на Ползвателя в което го информира, че неговата поръчка е възможна, одобрена и потвърдена за изпълнение от Търговецът, като в това уведомление се посочват или номерът на поръчката /в случай че тя остане непроменена в показателите си / или отново основните й параметри - вид, модел, цена и количество, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. 

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Чл. 14. (1) Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. 

Чл. 16. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

Чл. 17. Отказ от сключен договор.

(1) Клиентите, потребители по смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат правата по чл. 50 от закона, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по горната алинея.

(3) Отказът от договора Ползвателят по чл. 14, ал.1 може да направи като използва специално предвидената за целта форма за обратна връзка или да отправи на следния имейл адрес office@tribal-fishing.com  недвусмислено изявление по чл. 50 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че се отказва от договора, като в този случай търговецът незабавно да изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на адреса на електронната поща, от която недвусмисленото изявление за отказ е получено или на е-мейл адреса посочен при  регистрацията на Потребителя , или на е-мейл адреса посочен в поръчката, в случай че е закупена стока от нерегистриран Ползвател.

(4) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

както и за всички останали случай, изброени в чл. 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(5) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по чл. 14, ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови всички суми, които е получил, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(6) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(7) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(8) Когато потребителят по чл. 14, ал.1 упражни правото си на отказ от договора той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(9) В случаите на горната алинея всички разходи по връщането и предаването на стоките са за сметка на Ползвателя.

(10) При договор за продажба, Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по чл. 14, ал.1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. 

(11) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 14, ал.1.

(12) В случай, че закупената стока е в опаковка, запечатана със стикер или по друг начин от производителя ѝ, имащ за цел да удостовери нейното качество на нов и неупотребяван преди това продукт, Потребителят има право да върне стоката, само в оригиналния й вид, с не отваряна опаковка, видно с не нарушените съществуващи защитни стикери, лепенки или други знаци. В противен случай, Потребителя дължи заплащане на разликата между цената, която е трябвало да заплати за поръчания артикул, като нов продукт и средната пазарна цена на същия продукт, която той има като стока втора употреба определена от Доставчика по съответни оферти продава в няколко интернет магазина.   

(13) При отказ от договора от чл. 14, ал.1, стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. tribal-fishing.com  запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта инсталирана операционна система, вкаран акаунт (който задейства автоматично гаранционния срок на устройството) да прецени дали да приеме върнатата стока. 

Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Срокът по горната алинея започва да тече от момента на изпращането на второто  електронно писмо от Доставчика на адреса посочен при регистрацията на потребителя или на този посочен при извършването на поръчката, ако тя е такава при условията на чл. 10 от ОУ, потвърждаващо приемането за изпълнение на поръчката от Доставчика по реда на горния Чл.  14. (2) от настоящите ОУ

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по горната ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. (1) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, tribal-fishing.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

(2) Всички предоставени от tribal-fishing.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на tribal-fishing.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

(3) Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от  tribal-fishing.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

(4) tribal-fishing.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.  

Чл. 20.  Представяни стоки и услуги на Сайта.

(1) Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; 

(2) В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. tribal-fishing.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

(3) tribal-fishing.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език; 

(4) Всички, посочени на сайта цени, са в Български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите tribal-fishing.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за не актуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

Чл. 21. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта tribal-fishing.com

(1) Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на tribal-fishing.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

(2) По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

(3) tribal-fishing.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят дължи плащане на цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. 

(4) При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта /включително и касаещи цената, наличните количества или други основни характеристики на стоката/, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, tribal-fishing.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Същото право има и Ползвателя. 

Чл. 22. Заплащане на закупени стоки и услуги 

(1) При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на tribal-fishing.com  или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната ѝ стойност съгласно потвърдената поръчка.

(2) При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на  "ТРИБАЛ ФИШИНГ" ЕООД, ЕИК: 205938020, посочена в поръчката или по допълнително генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума , tribal-fishing.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

(3) При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС на банка ДСК - терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, tribal-fishing.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 


Чл. 23.  Доставка на закупени стоки

(1) Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 48 часа (за всички налични стоки), след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на tribal-fishing.com.

(2) Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. tribal-fishing.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката. 

(3) Цената на разходите за доставка се посочват винаги отделно и в последствие се калкулират в общата стойност на поръчката.

(4) tribal-fishing.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от tribal-fishing.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(5) При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява tribal-fishing.com на тел. +359 884040704

(6) При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно tribal-fishing.com Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(7) При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

(8) В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, tribal-fishing.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(9) Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на tribal-fishing.com за такова искане на тел 0884040704 или на email office@tribal-fishing.com

(10) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. tribal-fishing.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

(11) tribal-fishing.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на географската територия на Република България. 

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 25. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) 

(2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://tribal-fishing.com/политика-за-защита-на-личните-данни

Чл. 26. (1) ТРИБАЛ ФИШИНГ ЕООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита лични данни.        

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на ТРИБАЛ ФИШИНГ ЕООД, съгласно Политиката за защита на лични данни, неизменна част от Общите условия.

(3) С регистрацията си в tribal-fishing.com Потребителят дава съгласието си личните му данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор. 


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора:

(1) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(2) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(3) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(4) при изземване или запечатване на оборудването от различни  органи;

(5) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(6) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 34. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, от компетентните органи или Комисията за защита на потребителите.

Комисия за защита на потребителите: https://kzp.bg/

Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на tribal-fishing.com  от 01.03.2022 г.